δυαδικές επιλογές Zone

Δείκτη DAX - ποια είναι η πρόβλεψη για τη Γερμανία;