Τύποι συναλλαγών εύρος αλλαγές στα δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης